DENSO China Investment Co. Ltd Shi Jiaxian Engenheiro de software