DENSO Global Site

Questionnaire
Index
Previous Index Next

DIRECTORS AND AUDITORS

Chairman
  Akira Takahashi

President and C.E.O.
  Hiromu Okabe
  Senior Managing Directors
  Yoshihiko Furuya
  Toshishige Fujiwara
  Takao Inukai
  Norio Omori

Managing Directors
  Hiroshi Uchiyama
  Kazuo Matsumoto
  Isao Maekawa
  Koichi Fukaya
  Shigehiko Ito
  Ryuzo Tsuyama
  Masami Manabe
  Oyuki Ogawa
  Shinro Iwatsuki
  Masatoshi Ano
  Nobuhiro Miyake
  Directors
  Shoichiro Toyoda
  Mitsunobu Takeuchi
  Michio Fukuzaki
  Satoshi Watanabe
  Kunihiko Hara
  Mitsuharu Kato
  Susumu Harada
  Mineo Hanai
  Tatsuhiko Nishio
  Hiroshi Fujinami
  Hiromi Tokuda
  Nobuaki Katoh
  Yuji Morimoto
  Kenji Ohya
  Mitsuo Matsushita

Corporate Auditors and Members of the Corporate Auditors' Board
  Yoshihiro Oishi
  Nobuaki Horiuchi
  Hiroshi Okuda
  Gyouji Kusuda

(As of June 28, 2001)


Printable Version
    PDF version is available here.
 
Literature Request English
Literature Request Japanese
    Printed copy is available free of charge.
Previous Index Next

Copyright(c) 2001 DENSO CORPORATION. All rights reserved.
| DENSO HOME |