DENSO Global Site
Index > Directors and Auditors
back next
DIRECTORS AND AUDITORS

Chairman Senior Managing Directors Directors
Akira Takahashi Hiroshi Uchiyama Shoichiro Toyoda
  Kazuo Matsumoto Mitsunobu Takeuchi
President and CEO Isao Maekawa Michio Fukuzaki
Hiromu Okabe Koichi Fukaya Mitsuharu Kato
    Mineo Hanai
Executive Vice Presidents Managing Directors Tatsuhiko Nishio
Takao Inukai Ryuzo Tsuyama Hiroshi Fujinami
Norio Omori Masami Manabe Hiromi Tokuda
  Oyuki Ogawa Nobuaki Katoh
  Shinro Iwatsuki Kenji Ohya
  Masatoshi Ano Mitsuo Matsushita
  Nobuhiro Miyake Minoru Ohta
  Satoshi Watanabe Kazuo Hironaka
  Susumu Harada Sojiro Tsuchiya
    Hikaru Sugi
    Takeshige Tabuchi
     
   
Corporate Auditors and Members
of the Corporate Auditors' Board
Yoshihiro Oishi
Nobuaki Horiuchi
Hiroshi Okuda
Gyouji Kusuda
 

(As of June 27, 2002)


Printed copy is available free of charge.
back up next

Copyright(c) 2002 DENSO CORPORATION. All rights reserved.
| DENSO HOME |