head
Index > Executive Management
EXECUTIVE MANAGEMENT
next next
Chairman
Hiromu Okabe
Vice Chairman
Akihiko Saito
  President and CEO
Koichi Fukaya
   
Executive Vice President
Takao Inukai
  Executive Vice President
Norio Omori
  Executive Vice President
Kazuo Matsumoto
BOARD OF DIRECTORS   CORPORATE AUDITORS   MANAGING OFFICERS
Chairman
Hiromu Okabe

Vice Chairman
Akihiko Saito

President and CEO
Koichi Fukaya

Executive Vice Presidents
Takao Inukai
Norio Omori
Kazuo Matsumoto

Senior Managing Directors
Shinro Iwatsuki
Oyuki Ogawa
Michio Fukuzaki
Masatoshi Ano
Nobuhiro Miyake
Susumu Harada

Director
Shoichiro Toyoda
  Standing Corporate
Auditors

Nobuaki Horiuchi
Toshio Watanabe

Corporate Auditors
Fujio Cho*
Tamiki Kishida*
Tsutomu Saitoh*

* External Corporate Auditors
  Mitsuharu Kato
Mineo Hanai
Hiromi Tokuda
Nobuaki Katoh
Kenji Ohya
Koji Kobayashi
Mitsuo Matsushita
Minoru Ohta
Kazuo Hironaka
Sojiro Tsuchiya
Hikaru Sugi
Shinji Shirasaki
Shigehiro Nishimura
Yasushi Nei
Akitoshi Sugiura
Masayoshi Yagyu
Mitsunori Takao
Mitsuhiko Masegi
Masahiko Miyaki
Akio Shikamura
Haruya Maruyama
Manfredo Nicolelli
Shohei Itoh
Yoshikazu Makino
Mikio Kumano
Akio Tajima
Yasushi Yamanaka

(as of June 22, 2005)
literature request
literature request
Printed copy is available free of charge.
Back Up Next
Copyright 2005 DENSO CORPORATION. All rights reserved.
| DENSO Global Site |