Annual Report 2007

Index > Executive Management
Executive Management
(As of June 26, 2007)
next next
Board of Directors Corporate Auditors Managing Officers

Chairman
Akihiko Saito

President and CEO
Koichi Fukaya

Executive Vice Presidents
Shinro Iwatsuki
Oyuki Ogawa

Senior Managing Directors
Masatoshi Ano
Mitsuharu Kato
Hiromi Tokuda
Nobuaki Katoh
Kenji Ohya
Koji Kobayashi
Kazuo Hironaka
Sojiro Tsuchiya

Director
Shoichiro Toyoda

Standing Corporate Auditors
Nobuaki Horiuchi
Toshio Watanabe

Corporate Auditors
Fujio Cho *
Tamiki Kishida *
Tsutomu Saito *

*External Corporate Auditors

Mitsuo Matsushita
Hikaru Sugi
Shinji Shirasaki
Shigehiro Nishimura
Yasushi Nei
Mitsunori Takao
Mitsuhiko Masegi
Masahiko Miyaki
Akio Shikamura
Haruya Maruyama
Manfredo Nicolelli
Yoshikazu Makino
Mikio Kumano
Akio Tajima
Yasushi Yamanaka
Sakae Kitazawa
Yoshitaka Asano
Michio Adachi
Tetsuo Kondo
Kenichiro Kamai
Hiroyuki Wakabayashi
Satoshi Iwata
Akihiro Yukawa
Masahiko Itoh
Yoshihiro Saka
Toshiyuki Kato
Sadahiro Usui


From left
Shinro Iwatsuki
Akihiko Saito
Koichi Fukaya
Oyuki Ogawa
photo
Printed copy is available free of charge.
next UP Next
Copyright 2007 DENSO CORPORATION. All rights reserved.
| DENSO Global Site |