ទាក់ទងយើង

ទោះបីយើងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរ យើងមិនអាចធានាថា យើងអាចឆ្លើយបានរហ័ស ឬឆ្លើយគ្រប់ករណីបានទេ។ ទន្ទឹមនេះ ចម្លើយរបស់យើងអាចតាមអ៊ីមែល ទូរស័ព្ទ ឬទូរសារ។ អរគុណជាមុនចំពោះការយោគយល់។

 

សំណួរ 

ផលិតផល​រថយន្ត

មុនផ្ញើទម្រង់សម្រាប់ទំនាក់ទំនង សូមកត់សម្គាល់ដូចខាងក្រោម៖

DENSO មិនលក់ គ្រឿងបន្លាស់ OEM (ការផលិតឧបករណ៍ដើម) ដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទេ។

ទន្ទឹមនេះ យើងមិនអាចផ្សាយព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល ការធានាគុណភាព និងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់នៃគ្រឿងបន្លាស់ OEM ទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីបញ្ហាទីផ្សារគ្រឿងបន្លាស់យានយន្ត សូមទាក់ទងទៅអ្នកផលិតរថយន្ត ឬអ្នកចែកចាយសេវាកម្មក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

មាតិកាសំណួរ

ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក Contact
ព័ត៌មានសាជីវកម្ម Contact
សំណួរ និងយោបល់អំពីវិបសាយនេះ Contact
សំណួរអំពី Pit & Go Automotive Service (Cambodia) CO., LTD។ Tel: +855-23-884-493