ទម្រង់ទាក់ទងព័ត៌មាន​សាជីវកម្ម

សញ្ញាផ្កាយ (*) បង្ហាញពីព័ត៌មានចាំបាច់ដែលត្រូវបញ្ចូល

 

ប្រភេទ *
ឈ្មោះ*

សូមផ្ញើព័ត៌មានច្បាស់លាស់

  1. អាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃសំនួររបស់អ្នក ចម្លើយរបស់អ្នកអាចផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ ទូរសព្ទ ឬទូរសារ។ សូមយល់ថា ក្នុងករណីទាំងនោះ យើងនឹងបោះពុម្ពឡើងវិញឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្ដល់មកយើង។
  2. គ្រប់ចម្លើយ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាក់លាក់របស់អ្នក។ ខ្លឹមសារនៃការឆ្លើយតប មិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេង ឬបង្ហាញដល់ភាគីទីបីឡើយ ទោះទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែក ប្រសិនបើមិនមានការអនុញ្ញាតពី DENSO។
  3. ទោះបីផ្នែកទទួលបន្ទុក នឹងព្យាយាមឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក ឬយោបល់របស់អ្នកឲ្យបានឆាប់ក៏ដោយ ក៏សំណួរខ្លះអាចត្រូវការពេលវេលា ហើយយើងមិនធានាថានឹងអាចឆ្លើយគ្រប់សំណួរបានទេ។ សូមយល់ថា សំណួរដែលបានទទួលនៅថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃបុណ្យជាតិ នៅថ្ងៃបុណ្យដំណាច់ឆ្នាំ និងថ្ងៃឈប់វិស្សមកាល នឹងត្រូវឆ្លើយ ក្រោយថ្ងៃចូលធ្វើការវិញ។