DENSO China Investment Co. Ltd Shi Jiaxian Ingeniero de software