นโยบายระยะยาว

เด็นโซ่ยึดมั่นในการสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับคนรุ่นถัดไป โดยให้พันธสัญญาที่จะปกป้องชีวิตและรักษาโลกใบนี้ให้ยั่งยืน เราจึงใส่ใจในสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยในทุกๆ ด้านของการดำเนินธุรกิจของเรา

นโยบายระยะยาวปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่

คำขวัญ

ปกป้องชีวิต อนุรักษ์โลก และสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับคนรุ่นถัดไป

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจปี พ.ศ. 2568

สังคมแห่งอนาคตปี พ.ศ. 2568

คำสำคัญที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก
  • เส้นทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
  • เส้นทางสู่ชีวิตปัจเจกชนที่ได้รับการยอมรับ 

เป้าหมายปี พ.ศ. 2563

1. พันธสัญญาของเด็นโซ่ต่อสังคมยานยนต์

2. สถานการณ์ในอุดมคติของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่

จุดเปลี่ยนแปลง

1. แนวทางองค์กร

ด้านคุณค่า
  • รับผิดชอบต่อสังคม
  • มีส่วนร่วมต่อโลกในเชิงรุก
  • ให้ความไว้วางใจต่อพันธมิตรที่เป้าหมายร่วมกัน
ด้านพฤติกรรม
  • แต่ละภูมิภาคเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของภูมิภาค
  • ท้าทายตนเองในด้านใหม่ๆ
  • มอบโซลูชันที่ดีเลิศ 

2. วัฒนธรรมองค์กร

จุดเปลี่ยนที่คาดหวังให้พนักงานปฏิบัติ