Tính bền vững Chúng ta có thể làm gì cho hành tinh của chúng ta?

DENSO Tính bền vững Toàn cầu

"Chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách tạo ra giá trị cùng với một tầm nhìn cho tương lai"; đây là tuyên bố sứ mệnh để củng cố Triết lý DENSO. Tại DENSO, chúng tôi thực hiện phương pháp tiếp cận linh hoạt và tận tâm đối với mọi hành động của công ty, qua đó chúng tôi có thể trợ giúp xã hội, phát triển thế giới và cải thiện tính bền vững.

Hoạt động CSR tại DENSO Việt Nam

Chúng tôi sẽ tích cực đóng góp vì sự phát triển bền vững của cộng đồng