DRIVEN BASE

Privacybeleid

Inleiding

Het materiaal op deze website is gemaakt door DENSO Europe B.V. (hierna “DENSO” genoemd), dient uitsluitend ter informatieve en moet niet worden beschouwd als een commerciële aanbieding. Uit deze gegevens kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

DENSO wijst nadrukkelijk alle soorten garanties met betrekking tot deze site af, waaronder, maar niet beperkt tot, garanties voor het gebruik, de inhoud of het onderhoud, garanties voor verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten, of nadrukkelijke of stilzwijgende garanties als gevolg van handelsgebruik, gebruik of handelspraktijken.

DENSO aanvaardt geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade of virussen die schade aanrichten aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of navigatie op deze site of doordat u materialen, afbeeldingen, inhoud, gegevens of foto-, video- of audiobestanden enzovoort downloadt vanaf deze site.

U gaat ermee akkoord dat DENSO uw toegang tot en gebruik van deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan beëindigen als DENSO van mening is dat u bepaalde voorwaarden van dit Privacybeleid hebt geschonden. U gaat ermee akkoord DENSO en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentieverleners, leveranciers en eventuele externe informatieproviders voor deze site schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle verliezen, onkosten, schade en kosten, waaronder redelijke advocaatkosten die het gevolg zijn van uw schending van dit Privacybeleid. Bij beëindiging blijven de rechten en plichten van kracht die ook vóór de beëindiging van kracht waren.

Definitie van persoonlijke gegevens

Met persoonlijke gegevens wordt verwezen naar informatie die aan ons bedrijf wordt verstrekt en die kan worden gebruikt om de identiteit van een individu te achterhalen. U kunt hierbij denken aan de voor- en achternaam, het huisadres of een ander fysiek adres, een telefoonnummer of een e-mailadres, of andere informatie op basis waarvan de identiteit van deze persoon kan worden achterhaald.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Wanneer DENSO via internet persoonlijke gegevens verzamelt, doen we dit op grond van de basisregel dat dergelijke gegevens vrijwillig worden verstrekt (registratie). We verzamelen alleen persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om het doel te realiseren waarvoor we die gegevens verzamelen. Om welk doel het hierbij gaat, zal expliciet worden vermeld. Als u de gevraagde persoonlijke gegevens niet wenst te verstrekken (registreren), mag u dit, naar eigen goeddunken, weigeren. In een dergelijk geval kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot een of meerdere services die we aanbieden via de websites van ons bedrijf.

Doel en inperking van het gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer we om persoonlijke gegevens (registratie) vragen, laten we van tevoren weten waarom we die gegevens verzamelen en op welke manier we de gegevens zullen gebruiken en vervolgens zullen verzamelen binnen de beperkingen die hierop van toepassing zijn. Op grond van een algemene regel blijft het gebruik van persoonlijke gegevens beperkt tot het volgende. Persoonlijke gegevens kunnen ook op andere manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld als statistische gegevens in formulieren, waarbij de identiteit van het individu niet kan worden achterhaald.

  • Om de gewenste producten of services te kunnen leveren.

  • Om onze service aan u te verbeteren.

  • Om u informatie te verstrekken over nieuwe producten of services.

Regel over geheimhouding van persoonlijke gegevens ten opzichte van derde partijen

Ons bedrijf zal aan ons verstrekte (bij ons geregistreerde) persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derde partijen, behalve in de volgende gevallen:

  1. U hebt ermee ingestemd dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde partij.

  2. Uw persoonlijke gegevens moeten worden doorgegeven aan een partnerbedrijf, dochteronderneming of toeleverancier van ons, waarmee we een geheimhoudingsovereenkomst hebben afgesloten, om het doel te kunnen verwezenlijken waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld, zoals we eerder hebben laten weten. (Voorbeeld: we moeten een transporteur laten weten dat uw prijs moet worden verzonden.)

  3. Uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt tot statistische gegevens op basis waarvan uw identiteit niet kan worden achterhaald.

  4. We zijn wettelijk verplicht uw gegevens door te geven.

Gebruik van direct mail

We zullen aan ons verstrekte namen, e-mailadressen enzovoort niet zonder uw toestemming gebruiken voor direct-mailactiviteiten, behalve in de bovenstaande gevallen. Als u hiervoor echter op het moment van registratie expliciet toestemming hebt gegeven, mogen we uw e-mailadres gebruiken om u informatie toe te sturen over bijvoorbeeld het feit dat u een prijs hebt gewonnen.

Persoonlijke gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Wanneer u de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u aan de hand van de door ons bedrijf voorgeschreven procedures contact met ons opnemen via het daarvoor bestemde kanaal. Na verificatie van de identiteit van de persoon die het verzoek indient, zullen we de informatie binnen een redelijke periode aan u doorgegeven of deze corrigeren of verwijderen.

Beheer van persoonlijke gegevens

De websitebeheerder van DENSO beheert de verzamelde persoonlijke gegevens zeer zorgvuldig en neemt gepaste maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens door onbevoegden worden gebruikt, of worden doorgegeven of gewijzigd. Wanneer er specifieke voorwaarden op de website worden geplaatst, hebben deze voorwaarden voorrang boven dit privacybeleid.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u een vraag stelt of om een catalogus vraagt of wij deelnemers zoeken enzovoort, wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens in te voeren op onze website. We doen ons best om persoonlijke gegevens te beschermen door gepaste beveiligingsmaatregelen te treffen op basis van dit privacybeleid.

In andere gevallen dan de hierboven genoemde kunt u onze website bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren.

Vacaturepagina’s

DENSO zet zich in voor het beschermen van de privacy van persoonlijke gegevens die worden verzameld vanaf de vacaturepagina’s. Via de vacaturepagina’s proberen we nieuw personeel te werven. Op de vacaturepagina’s verzamelen we diverse persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. DENSO verzamelt persoonlijke gegevens voor het werven van nieuwe werknemers. De gegevens die u verstrekt op het sollicitatieformulier, worden verzameld in een database die onze personeelsafdeling bekijkt. De personeelsafdeling bevestigt vervolgens per e-mail de ontvangst van uw sollicitatie. Alle verdere correspondentie wordt verzonden naar uw huisadres via de reguliere post en/of via e-mail. Als u geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken, kunt u niet solliciteren op een vacature. Door het sollicitatieformulier op de vacaturesite in te vullen, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid en verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent. Gebruik de vacaturesite niet als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid. DENSO behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid bij gelegenheid naar eigen inzicht te wijzigen.

Gebruik van toegangslogboek

Wanneer u onze website gebruikt, wordt het toegangslogboek, inclusief uw IP-adres, opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de toegang tot onze website bij te houden en niet om de identiteit van gebruikers te achterhalen. Een uitzondering hierop zijn de pagina's waarvoor gebruikersverificatie vereist is.

Persoonlijke gegevens op websites van derde partijen

Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de verzameling van persoonlijke gegevens via websites waarvoor op onze website een of meer advertenties worden weergegeven, maar die worden beheerd door andere bedrijven.

Geldend recht

Bovengenoemde database is geregistreerd bij de Nederlandse registratieautoriteit onder nummer P- 0021752.

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Indien een van de bepalingen in dit Privacybeleid onafdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van kracht en worden de onafdwingbare bepalingen vervangen door afdwingbare bepalingen die de intentie van de onafdwingbare bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

Dit Privacybeleid zal onderworpen zijn aan en worden geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht.