DRIVEN BASE
alt

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียของเด็นโซ่

  • alt

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วนงานหลัก ดังนี้

1. การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เป็นศูนย์กลางในการวางนโยบายการดำเนินธุรกิจ งานวางแผน งานบัญชี งานกฎหมาย งานจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วน งานทรัพยากรมนุษย์ งานฝึกอบรมบุคลากร งานวิเคราะห์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตงาน วางแผนการผลิต และงานอบรมด้านเทคนิค

2. การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในประเทศไทย เป็นการรวมศูนย์ดำเนินการเพื่อการจัดการงานธุรกิจ มุ่งเน้นการเสริมประสิทธิภาพและการอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ที่เป็นผู้ผลิตสินค้า อาทิ งานธรุการ การเงินการบัญชี การประชาสัมพันธ์ การจัดส่งสินค้า เป็นต้น

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทำหน้าที่ในการค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์จากต้นแบบสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด
ก่อตั้ง พ.ศ. 2550
ธุรกิจหลัก สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย พัฒนาและออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์.
ที่อยู่

888 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

MAP
TEL +66-2315-9500(KEY NO.)
แฟกซ์ +66-2315-9559
ผู้บริหารระดับสูง นายนาโอโตะ อินนูซูกะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายยุทะกะ ฟุคะยะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สัดส่วนผู้ถือหุ้น 100%

ศูนย์ฝึกอบรม DENSO Training Academy (ประเทศไทย)

  • alt

ที่อยู่ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
700/87 หมู่ 1 ถ.บางนา ตราด กม.57
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ +66 (0) 3821 4649, +66 (0) 3821 4651-4
โทรสาร +66 (0) 3821 4656, +66 (0) 3821 4660
บทบาทและความรับผิดชอบ 1.เป็นศูนย์ฝึกอบรมในระดับภูมิภาคแห่งแรก ที่ก่อตั้งในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น
2. เปิดหลักสูตรหลากหลายเพื่่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน รวมถึง การฝึกทักษะด้านการผลิต การบำรุงรักษา ความปลอดภัย ทักษะด้านเทคนิค และหลักสูตรต่างๆ ด้านการบริหาร

การปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับ (Compliance)

  • compliance

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และความสุจริตโปร่งใสอย่างสูงสุด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทยึดมั่นในหลักการขจัดการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตและคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้ร้องขอให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและคู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน การติดต่อธุรกิจหรือการปฏิบัติตามสัญญาทางการค้ากับบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด และ/หรือในนามของบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทเชื่อมั่นว่าการประสบความสำเร็จและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเกิดขึ้นได้ด้วยความไว้วางใจและความร่วมมือของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและคู่ค้าของบริษัท

การประพฤติมิชอบ การละเมิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่ามีการประพฤติผิดจริยธรรมใดๆ ถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้สร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียนขึ้นเพื่อให้คู่ค้าของบริษัทและบุคคล บริษัท หรือองค์กรใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลการประพฤติมิชอบ หรือพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่ามีการประพฤติผิดจริยธรรม รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทเด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้บริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับและจะดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับนั้นตามความเหมาะสมภายใต้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด