บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องยนต์

บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทร่วมทุนกับ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย พีทีอี จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ สำหรับนำไปติดตั้งในหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ในยานยนต์ประเภทต่างๆ  

ภาพรวมบริษัท

พ.ศ. 2559
ก่อตั้ง
68
พนักงาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
ออกแบบซอฟท์แวร์สำหรับ ECUs ในรถยนต์

บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่
เลขที่ 540 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ
ห้อง 12 เอ 01 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์
+66 (0) 2003 8600
โทรสาร
+66 (0) 2003 8629
ผู้บริหารระดับสูง
นายฮิเดยะ อิโตะ
ประธานกรรมการ
ถือหุ้นโดยเด็นโซ่
51%
ธุรกิจหลัก
ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

รู้จักกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทน