DRIVEN BASE

การแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติผิดกฎหมาย

ดอกจัน(*) หมายถึงจำเป็นต้องป้อน

ประเภท *
ชื่อ*

ข้อควรทราบเกี่ยวกับคำตอบจากบริษัทของเรา

  1. การตอบกลับของคุณอาจถูกส่งทางจดหมาย โทรศัพท์ หรือโทรสาร โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการสอบถามของคุณ โปรดทราบว่าในกรณีดังกล่าวเราจะพิมพ์หรือใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา

  2. การตอบกลับทั้งหมดถูกเตรียมขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการตอบการสอบถามของคุณโดยเฉพาะ เนื้อหาของการตอบกลับของเราไม่ควรถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเด็นโซ่

  3. แม้ว่าส่วนที่รับผิดชอบจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการตอบการสอบถามหรือคำแนะนำของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสอบถามบางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้เวลาและเราไม่รับประกันว่าจะตอบคำขอทั้งหมดได้ โปรดทราบการสอบถามที่ได้รับในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสิ้นปีถึงปีใหม่ และวันหยุดในฤดูร้อนจะได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป

  4. บริษัทจะกระทำทุกวิธีการอันสมควรเพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณและข้อมูลที่คุณได้แจ้งต่อบริษัทไว้เป็นความลับ รวมถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม

  5. คุณจะต้องรับรองว่าการแจ้งหรือเปิดเผยเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นไปโดยเจตนาสุจริต ปราศจากเจตนาอันมุ่งร้าย ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองคุณจากภยันตรายหรือการแก้แค้นอันเนื่องมาจากการเปิดเผยความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนั้น

  6. การคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนภายใต้ข้อ 4 และ 5 ข้างต้น จะไม่ใช้บังคับหากคุณมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติผิดกฎหมายนั้น หรือมีเจตนาร้องเรียนเท็จ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยมีเจตนาอันมุ่งร้าย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนที่กระทำการร้องเรียนเท็จ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยมีเจตนาอันมุ่งร้ายนั้น

  7. บริษัทไม่มีอำนาจในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินการตามกฎหมายหรือการดำเนินการอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมโดยสมเหตุสมผลของบริษัท

  8. การร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนอาจไม่ได้รับการพิจารณา และบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจว่าควรมีการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวหรือไม่ โดยไม่ต้องรับผิดต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการดังกล่าว