DRIVEN BASE

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในโครงการนำร่อง การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในโครงการนำร่อง การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายนาโอโตะ อินนูซูกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด (DENSO International Asia Co., Ltd.: DIAT) นายฮิโรมิจิ โมริตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (DENSO (Thailand) Co., Ltd.: DNTH) นายคัทซึชิ อิวาตะ ประธานกรรมการ ผู้แทนบริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Siam DENSO Manufacturing Co., Ltd.: SDM) นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธาน ผู้แทนคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายอภิชาต อริยโชติมา ประธาน ผู้แทนบริษัท เอ.เอ.เอ. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ คุณนที สิทธิประศาสน์  รองประธานผู้แทนมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน (ม.พ.ช) ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในโครงการนำร่อง การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

      ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียวเพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น กลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของเด็นโซ่ที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 100 ภายในปี 2035 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน