Chính sách dài hạn của Tập đoàn DENSO đến năm 2030

Khẩu hiệu

Mang lại hy vọng cho tương lai của hành tinh, xã hội và tất cả mọi người

 

 

1. Mục tiêu năm 2030

Một công ty không ngừng tạo ra giá trị để làm phong phú thêm chất lượng di chuyển, đạt được sự phát triển bền vững, mang lại hạnh phúc và an tâm cho mọi người

Giải pháp xanh

Mang lại sức sống lâu dài cho môi trường

Góp phần thúc đẩy phát triển bền vững bằng cách tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu tác động đến môi trường

Sự an tâm

Mang đến cảm giác hạnh phúc

Góp phần tạo dựng khả năng di chuyển an toàn hơn, thoải mái và thuận tiện hơn cho mọi người trong tương lai

Video giới thiệu về Tập đoàn DENSO
-Giải pháp xanh-

Video giới thiệu về Tập đoàn DENSO
-Sự an tâm-

Truyền cảm hứng

Tạo ra sự khác biệt

Góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người bằng các sản phẩm được truyền cảm hứng và gia tăng giá trị

 

 

2. Nguyên tắc

Cách tiếp cận và thái độ để đạt được mục tiêu

Cách tiếp cận

Thái độ

 

 

3. Môi trường kinh doanh và định hướng đến năm 2030

Môi trường kinh doanh

Đến năm 2030