Sản phẩm và Dịch vụ DENSO đang mở rộng không chỉ ở lĩnh vực ô tô, mà còn ở các sản phẩm công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng bằng cách áp dụng công nghệ và kỹ năng được phát triển trong lĩnh vực ô tô.