เด็นโซ่รับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทเด็นโซ่

Jun. 16, 2021

รายละเอียดการประกวด

 1. หัวข้อการประกวด
  • ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทเด็นโซ่ในหัวข้อ “นวัตกรรมเด็นโซ่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต”

   

 2. กติกาการแข่งขัน คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  < คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน>

  • นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง
  • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
  • ผู้ส่งผลงาน 1 ทีม (ไม่จำกัดจำนวนคน และสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน)
  • ใน 1 ทีมต้องมีนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมสาขาใดก็ได้อย่างน้อย 1 คนในทีม (ถ้าไม่มี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้นดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
  • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ผลงานของตนที่ได้รับรางวัล เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่น-แนล เอเชีย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด เป็นกรณีไป

   

  <หลักเกณฑ์ด้านเทคนิคการจัดทำ>

  • ไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ .MP4 resolution VDO (1920*1080) ความชัดไม่ต่ำกว่า 1280p
  • เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาว 4-6 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมด (ถ้ามี) และโดยท้ายคลิปจะต้องมีโลโก้ของเด็นโซ่ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> https://drive.google.com/file/d/1XS4UTphUdc-iMsA9-zFoA6hjncFQxTzR/view?usp=sharing หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดถือว่าผิดกติกา
  • เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโปรแกรม 2D หรือ 3D หรือโปรแกรมอื่น ๆ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ (เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ)
  • คลิปวิดิโอจะต้องมีเนื้อหาการนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ในหัวข้อ “นวัตกรรมเด็นโซ่ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต” โดยบริษัทฯ จะมีการจัด Webinar เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทให้กับผู้เข้าร่วมประกวดในการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปทำคลิปวิดิโอ โดยสมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าร่วมทุกคน
  • คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือรับรางวัลใด ๆ มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ
  • โครงการประกวดคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหา หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์ แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวัลได้การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

   

  <ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด การส่งใบสมัคร และผลงาน>

  • รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภททีมตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2564 สมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง Microsoft Form : https://forms.gle/8o4TfPevMDGmnZuQ9เพื่อความสะดวกในการเชิญผู้เข้าประกวดเข้าร่วม Webinar
  • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครนี้ให้ครบถ้วน และสแกนส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา) ของทุกคนในทีมมาที่ คุณดรินทร E-mail : darintorn.k@gmail.com เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงผู้เข้าประกวด
  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามในใบสมัครสามารถทำได้ โดยการชี้แจงสาเหตุ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับทางผู้ดูแลโครงการ
  • การส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนคลิป แต่จะมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น และขอเป็นการส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยอัพโหลดผลงานผ่าน Google Driveแล้วส่ง link ผลงานพร้อม ชื่อคลิปชื่อทีม ชื่อ Account Facebook ที่โพสต์คลิป เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ คุณดรินทร E-mail: darintorn.k@gmail.com (ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564)
  • โพสต์คลิปวีดีโอบนหน้า Facebook ของผู้เข้าประกวด ( 1 Account ต่อ 1 คลิป) หัวข้อ “นวัตกรรมเด็นโซ่ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต” พร้อมใส่ #DENSOforaBetterCO2NeutralWorld #DENSOfortheFuture #DENSOCO2Neutral #DENSORoadSafety ลงในแคปชั่น (โพสต์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564)
  • ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
  • กำหนดการมอบรางวัล : การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล ณ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ในเดือนมกราคม 2565 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของเด็นโซ่ และห้องอุโมงค์ลมสำหรับการทดสอบรถ

   

  <รางวัลการประกวด>

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (จํานวน 1 รางวัล)
  • รางวัล Popular Vote* เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (ยอดจำนวนผู้เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ สูงที่สุดบน Facebook)

  (รางวัล Popular Vote นับจากยอดจำนวนผู้เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ โดยต้องทำตามเทคนิคการจัดทำที่แจ้งไว้ด้านบน โดยจะนับยอดรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น.)

  หมายเหตุ : กรณีที่ผุ้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผุ้เข้าการแข่งขันรับรางวัลสูงสุดเท่านั้น

  หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่าของเงินรางวัล

   

 3. วันหมดเขตการรับสมัคร หรือส่งผลงานเข้าประกวด
 • รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภททีมตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2564
 • วันประกาศผลการประกวด ประกาศผลผู้รับรางวัลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ Facebook: https://www.facebook.com/ThaiDENSOGroup