DRIVEN BASE
dsth-img-main

บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับตลาดในประเทศไทย

  • dsth-img-exterior
  • dsth-img-employee

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

2. ทำการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน (Aftermarket Products) สำหรับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์และอื่นๆ พร้อมให้บริการผ่านศูนย์บริการกว่า 150 สาขาทั่วประเทศไทย เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด มุ่งสร้างความประทับใจสูงสุด

บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง พ.ศ. 2545
ธุรกิจหลัก บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
ที่อยู่

888 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

MAP
TEL +66-2315-9500
แฟกซ์ +66-2315-9515
ผู้บริหารระดับสูง นายฮิซะอะกิ ซาโต้
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สัดส่วนผู้ถือหุ้น 100%

ประกาศนียบัตร / รางวัล

  • รางวัล

    • รางวัลบริษัทคู่ค้ายอดเยี่ยมในระดับภูมิภาคและภายในประเทศ ด้านการบริหารต้นทุน ประจำปี พ.ศ. 2558 จากโตโยต้า

    • รางวัลบริษัทคู่ค้ายอดเยี่ยมจากคาวาซากิ

    • รางวัลบริษัทคู่ค้ายอดเยี่ยมจากซูซูกิ ประจำปี พ.ศ. 2558

การปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับ (Compliance)

  • compliance

บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และความสุจริตโปร่งใสอย่างสูงสุด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทยึดมั่นในหลักการขจัดการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตและคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้ร้องขอให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและคู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน การติดต่อธุรกิจหรือการปฏิบัติตามสัญญาทางการค้ากับบริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดและ/หรือในนามของบริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทเชื่อมั่นว่าการประสบความสำเร็จและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเกิดขึ้นได้ด้วยความไว้วางใจและความร่วมมือของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและคู่ค้าของบริษัท

การประพฤติมิชอบ การละเมิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่ามีการประพฤติผิดจริยธรรมใดๆ ถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้สร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียนขึ้นเพื่อให้คู่ค้าของบริษัทและบุคคล บริษัท หรือองค์กรใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลการประพฤติมิชอบ หรือพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่ามีการประพฤติผิดจริยธรรม รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้บริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับและจะดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับนั้นตามความเหมาะสมภายใต้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด