DENSO

CẢI TIẾN

Cải tiến không bắt nguồn từ nhu cầu.
Tại DENSO, cải tiến bắt nguồn từ tầm nhìn cho tương lai
và hành trình kiếm tìm hạnh phúc cho con người.


TƯƠNG LAI

Dự đoán các vấn đề xã hội năm 2030

Source:IPCC AR5 WGⅠ

Source:Global Health Estimates(GHE)2013

Source:"The Internet of Things:a movement, not a market,"IHS Markit

Source:IPCC AR5 WGⅠ

Source:Global Health Estimates(GHE)2013

Source:"The Internet of Things:a movement, not a market,"IHS Markit

Source:IPCC AR5 WGⅠ

Source:Global Health Estimates(GHE)2013

Source:"The Internet of Things:a movement, not a market,"IHS Markit


GIẢI PHÁP

DENSO sẽ không ngừng cải tiến với công nghệ về “chuyển động” và “Monozukuri” để giải quyết những vấn đề xã hội.

*Monozukuri là thuật ngữ tiếng Nhật mang ý nghĩa “tạo ra sự vật”. Monozukuri bao gồm ý tưởng về xây dựng tinh thần sản xuất để tạo ra những sản phẩm xuất sắc với khả năng cải thiện hệ thống sản xuất và quy trình.

 

 

CẢI TIẾN về CÔNG NGHIỆP