Executive Management

Members of the Board

Vice Chairman

President & CEO

Executive Vice Presidents

Members of the Board

 • Yoshikazu Makino
 • Michio Adachi
 • Hiroyuki Wakabayashi
 • Satoshi Iwata
 • Masahiko Ito
 • George Olcott*
 • Takashi Nawa*

*Outside board member

Audit and Supervisory Board Members

 • Masato Iwase
 • Atsuhiko Shimmura
 • Moritaka Yoshida*
 • Tsutomu Saito*
 • Toshimichi Kondo*

*Outside Auditors

Senior Executive Directors

 • Yoshikazu Makino*
 • Michio Adachi*
 • Hiroyuki Wakabayashi*
 • Satoshi Iwata*
 • Masahiko Ito*
 • Toshiyuki Kato
 • Sadahiro Usui
 • Katsuhisa Shimokawa
 • Yukihiko Murakami
 • Hiroyuki Ina
 • Shoji Tsuzuki

*Also holds the position of Members of the Board 

Executive Directors

 • Shingo Kuwamura
 • Yukihiro Kato
 • Yoshifumi Kato
 • Yukihiro Shinohara
 • Kazumasa Kimura
 • Bunichi Kondo
 • Masanori Tsuruta
 • Yasuhiro Iida
 • Kenichiro Ito
 • Hideaki Matsuki
 • Shinsuke Yamaguchi
 • Yoshitaka Kajita
 • Jiro Ebihara
 • Jack Helmboldt
 • Yuji Ishizuka
 • Yasuhiko Yamazaki
 • Hisaaki Sato
 • Hajime Kumabe
 • Yasushi Matsui
 • Hirotsugu Takeuchi
 • Masato Nakagawa
 • Keiko Shimokata
 • Yutaka Yamanouchi
 • Hisashi Iida
 • Marco Di Rao Marotta
 • Shinnosuke Hayashi
 • Terutaka Kageyama
 • Yasushi Mukai
 • Katsuhiko Takeuchi