Executive Management

Members of the Board

President & CEO

Executive Vice Presidents

*1 Representatives

Members of the Board

 • Koji Kobayashi
 • Yoshikazu Makino
 • George Olcott*2
 • Takashi Nawa*2

*2 Outside board members

Audit and Supervisory Board Members

 • Masato Iwase
 • Atsuhiko Shimmura
 • Moritaka Yoshida*3
 • Toshimichi Kondo*3
 • Noriyuki Matsushima*3

*3 Outside Auditors

Senior Executive Directors

 • Yoshikazu Makino*4
 • Michio Adachi
 • Masahiko Ito
 • Toshiyuki Kato
 • Sadahiro Usui
 • Katsuhisa Shimokawa
 • Yukihiko Murakami
 • Hiroyuki Ina
 • Shoji Tsuzuki
 • Shingo Kuwamura
 • Yukihiro Kato
 • Yoshifumi Kato

*4 Also holds the position of Members of the Board 

Executive Directors

 • Kazuaki Fujitani
 • Yukihiro Shinohara
 • Kazumasa Kimura
 • Bunichi Kondo
 • Masanori Tsuruta
 • Yasuhiro Iida
 • Kenichiro Ito
 • Yoshitaka Kajita
 • Jack Helmboldt
 • Shinsuke Yamaguchi
 • Jiro Ebihara
 • Yuji Ishizuka
 • Yasuhiko Yamazaki
 • Hisaaki Sato
 • Hajime Kumabe
 • Yasushi Matsui
 • Hirotsugu Takeuchi
 • Keiko Shimokata
 • Yutaka Yamanouchi
 • Hisashi Iida
 • Marco Di Rao Marotta
 • Shinnosuke Hayashi
 • Terutaka Kageyama
 • Yasushi Mukai
 • Katsuhiko Takeuchi
 • Tomoyuki Arakawa
 • Kazuoki Matsugatani
 • Katsuhiko Sugito