Executive Management and Executive Officers 

Members of the Board

President & CEO

Executive Vice Presidents

Members of the Board

 • Shoji Tsuzuki
 • Akio Toyoda
 • George Olcott*2
 • Shigeki Kushida*2
 • Yuko Mitsuya*2

*2 Outside board members

Executive Vice Presidents

 • Yasushi Yamanaka*3
 • Hiroyuki Wakabayashi*3
 • Toshiyuki Kato
 • Sadahiro Usui

*3 Member of the Board

Audit and Supervisory Board Members

 • Atsuhiko Shimmura
 • Motomi Niwa
 • Yasuko Gotoh*4
 • Haruo Kitamura*4

*4 Outside Auditors 

Senior Executive Officers

 • Hiroyuki Ina
 • Katsuhisa Shimokawa
 • Shoji Tsuzuki*5
 • Shingo Kuwamura
 • Yoshifumi Kato
 • Kazuaki Fujitani
 • Yukihiro Shinohara
 • Yoshitaka Kajita
 • Yasuhiro Iida
 • Kenichiro Ito
 • Yasuhiko Yamazaki
 • Yasushi Matsui
 • Hirotsugu Takeuchi
 • Hidehiro Yokoo

*5 Also holds the position of Member of the Board

Executive Officers 

 • Masanori Tsuruta
 • Jiro Ebihara
 • Yuji Ishizuka
 • Hisaaki Sato
 • Hajime Kumabe
 • Terutaka Kageyama
 • Yutaka Yamanouchi
 • Hisashi Iida
 • Marco Di Rao Marotta
 • Shinnosuke Hayashi
 • Yasushi Mukai
 • Katsuhiko Takeuchi
 • Kazuoki Matsugatani
 • Katsuhiko Sugito
 • Koichi Nagaya
 • Hirotaka Yato
 • Kazuhiro Iwai
 • Hiroshi Kondo
 • Seiji Maeda
 • Eiji Inoue
 • Yoshinobu Tao
 • Tatsushi Nakashima
 • Kazutada Yamada
 • Shinichi Nakamizo
 • Yasuhisa Sakurai
 • Atsushi Aratake
 • Stephen Milam
 • Shinya Sugiura
 • Masanori Sugiura
 • Tsuneo Maebara